Archive of Sathya Sai Japanese Bhajans

Japanese Bhajans – V

INDEX

A / B / D / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / W / Y

  1. VINAYAKA, VINAYAKA, SEIGI WO MAMORU VINAYAKA (*melody of Vinayaka Vinayaka Vishwadhara Vinayaka)
  2. VINAYAKA, VINAYAKA, YUKUTE WO KIYOMERU VINAYAKA (*melody of Vinayaka Vinayaka, Vighna Vinashaka Vinayaka)
  3. VITTALA VITTALA SAI VITTALA (*melody of Vittala Vittala Hari Vittala )

1

VINAYAKA VINAYAKA (SEIGI WO MAMORU VINAYAKA)

VINAYAKA VINAYAKA
SEIGI WO MAMORU VINAYAKA
VINAYAKA VINAYAKA
MATTAKI AI DE YUKUTE WO KIYOMERU
 (YUKUTE WO KIYOMERU)
SHIKOU NO CHIKARA YO SRI GANESHA
(SHIKOU NO CHIKARA YO SAI GANESHA)
SONSHIN SHIVA NO ICHI NO MIKO

*melody of Vinaayaka Vinaayaka Vishwadhara Vinaayaka

(Tape Vol.2-A-1 / CD Vol.4-2 / TOP)

2

VINAYAKA VINAYAKA (YUKUTE WO KIYOMERU VINAYAKA)

VINAYAKA VINAYAKA
YUKUTE WO KIYOMERU VINAYAKA
EICHI NO HIKARI, PARTI GAJANANA
SHINRI E MICHIBIKU GAJANANA
SEIGI WO MAMORU GAJANANA
OM NO KESHIN GAJANANA

* melody of Vinaayaka Vinaayaka Vighna Vinashaka Vinaayaka

(Tape Vol.17-B-1 / CD Vol.17-8 / download/ TOP)

3

VITTALA VITTALA SAI VITTALA

VITTALA VITTALA SAI VITTALA
VITTALA VITTALA UTAOU KAMI NO MINA
PANDURANGA VITTALE VITTALA VITTALA SAI
VITTALA VITTALA UTAOU KAMI NO MINA
VITTALA VITTALA SAI VITTALA

* melody of Vittala Vittala Hari Vittala

(Tape Vol.20-A-6 / CD Vol.20-7 / download / TOP)