Archive of Sathya Sai Japanese Bhajans

Japanese Bhajans – D

INDEX

A / B / D / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / U / V / W / Y

  1. DAM DAM DAM DAM GENKI-YOKU (*melody of Dam Dam Dam Dam Damaru Bhaje)
  2. DHARMA NO KESHIN YO RAMA, JIAI NO UMI NARU RAMA (*melody of Dasharatha Nandana Rama)

1

DAM DAM DAM DAM GENKI YOKU

DAM DAM DAM DAM GENKI YOKU
KAMI E NO AI WO UCHINARASOU
YOUKI NI AKARUKU TAKARAKA NI
KAMI E NO SANBI WO UTAOU
KAMI E NO KOKORO WO UTAOU
KAMI E NO AI WO UCHINARASOU
YOUKI NI AKARUKU TAKARAKA NI

*melody of Dam Dam Dam Dam Damaru Bhajey

(Tape Vol.2-B-5 / CD Vol.1-15 / download / TOP)

2

DHARMA NO KESHIN YO RAMA, JIAI NO UMI NARU RAMA

DHARMA NO KESHIN YO RAMA, JIAI NO UMI NARU RSMA
WARERA WO MICHIBIKU RAMA, SATHYA SAI NI KAGAYAKU RAMA
DHARMA NO KESHIN YO RAMA, JIAI NO UMI NARU RAMA
HEART NI KAGAYAKU RAMA, SEIGI NO CHIKARA YO RAMA
SHINRI NI MICHIBIKU RAMA, WARERA NO INOCHI NO RAMA

* melody of Dasharatha Nandarna Rama

(Tape Vol.19-B-3 / CD Vol.19-11 / download / TOP)